Закон України «Про архітектурну діяльність»

рубрики: Законодательство в строительстве | Просмотров: 31,067
23 декабря 2008

Закон України „Про архітектурну діяльність” №687-XIV від 20.05.99

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 31, ст.246 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.342 }
 { У тексті Закону після слова "замовник" у відповідних відмінках і числах доповнено словом "(забудовник)" у відповідному відмінку і числі; слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" у відповідному відмінку згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення архітектурної діяльності і спрямований на формування сприятливого життєвого середовища, досягнення естетичної виразності, економічної доцільності і надійності будинків, споруд та їх комплексів.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

архітектурна діяльність – діяльність по створенню об'єктів архітектури, яка включає творчий процес пошуку архітектурного рішення та його втілення, координацію дій учасників розроблення всіх складових частин проектів з планування, забудови і благоустрою територій, будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) будівель і споруд, здійснення архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за їх будівництвом, а також здійснення науково-дослідної та викладацької роботи у цій сфері; { Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) – будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів; { Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

суб'єкти архітектурної діяльності – архітектори, інші особи, які беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної документації, проектної документації для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, науково-дослідній і викладацькій роботі, замовники (забудовники) проектів та будівництва об'єктів архітектури, підрядники на виконання проектних і будівельних робіт, виробники будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, власники і користувачі об'єктів архітектури, а також органи влади, що реалізують свої повноваження у сфері містобудування;

архітектурне рішення – авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер'єру об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі; { Абзац п'ятий частини першої статті 1 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

проект – документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил; { Абзац шостий частини першої статті 1 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

архітектурно-планувальні завдання – документ, який містить комплекс містобудівних та архітектурних вимог і особливих умов проектування і будівництва об'єкта архітектури, що випливають з положень затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, відповідних рішень органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, включаючи вимоги і умови щодо охорони пам'яток історії та культури, довкілля, законних прав і інтересів громадян та юридичних осіб при розташуванні об'єкта архітектури на конкретній земельній ділянці;

завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до архітектурно-планувального завдання, технічних умов; { Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

погодження проекту – процедура встановлення відповідності проектних рішень вихідним даним на проектування; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

експертиза – діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника (забудовника) надають висновки щодо відповідністі проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих висновків; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

забудовник – особа, яка відповідно до закону отримала право власності або користування земельною ділянкою для містобудівних потреб та виконує передбачені законодавством дії, необхідні для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

інжинірингова діяльність у сфері будівництва (інжиніринг) – діяльність з надання послуг інженерного та технічного характеру, до яких належать проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і досліджень, експертизи проекту, розробка програм фінансування будівництва, організація виготовлення проектної документації, проведення конкурсів та торгів, укладання договорів підряду, координація діяльності всіх учасників будівництва, а також здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта архітектури та консультації економічного, фінансового або іншого характеру; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

архітектор (інженер), що має кваліфікаційний сертифікат, – фахівець, який за результатами атестації отримав такий сертифікат, що надає йому повноваження ведення особистої діяльності у сфері архітектурної діяльності, і який несе відповідальність за результати своєї роботи; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

технічний нагляд – здійснення замовником (забудовником) контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування. { Частину першу статті 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

Стаття 2. Державне сприяння архітектурній діяльності

Держава забезпечує умови для здійснення архітектурної діяльності шляхом:

підтримки наукових досліджень, сприяння підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів в галузі містобудування, архітектури і будівництва;

залучення інвестицій у проектування і будівництво об'єктів архітектури;

проведення містобудівних та архітектурних конкурсів на створення нових, реконструкцію та реставрацію існуючих об'єктів архітектури загальнодержавного значення; { Абзац четвертий частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

захисту авторських прав і забезпечення свободи творчості архітекторів;

створення сприятливих організаційних, правових та економічних умов для діяльності творчих спілок архітекторів;

заохочення архітекторів, інших суб'єктів архітектурної діяльності за видатні досягнення у сфері містобудування та архітектури;

забезпечення участі України в міжнародних організаціях та заходах з питань архітектури, містобудування і охорони пам'яток архітектури; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

забезпечення адаптації нормативно-правової бази та навчальних професійних програм до міжнародних вимог, впровадження фундаментальних наукових знань, нових технологій проектування та будівництва у сфері містобудування; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

сприяння діяльності самоврядних професійних організацій архітекторів та інженерів; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

забезпечення безпеки будівництва, довговічності будинків та споруд, стимулювання заходів щодо заощадження енергії, захисту навколишнього природного середовища, а також забезпечення економічних та інших аспектів, важливих з погляду задоволення інтересів суспільства; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

здійснення інших заходів, спрямованих на розвиток національної архітектури.

Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність

Законодавство про архітектурну діяльність складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ), "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ), "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ), цього Закону та інших нормативно-правових актів. { Стаття 3 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

Страницы:

Обсудить на форуме >>

ВКонтакте
FaceBook
Наш домик
Ответить

Другие статьи из раздела: Законодательство в строительстве