ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

рубрики: Законодательство о земле и недвижимости | Просмотров: 3,612
30 декабря 2008

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 N 675-IV ( 675-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.213 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 898-IV ( 898-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313 – набирає чинності з 01.01.2004 N 1103-IV ( 1103-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.48 N 1119-IV ( 1119-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.57 N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 }
{ Додатково див. Закон N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1626-IV ( 1626-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.361 N 1694-IV ( 1694-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.83 N 1709-IV ( 1709-15 ) від 12.05.2004, ВВР, 2004, N 35, ст.416 N 2059-IV ( 2059-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.25 N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 5-рп/2005 ( v005p710-05 ) від 22.09.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 – зміни діють у 2006 році N 3415-IV ( 3415-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.209 N 3404-IV ( 3404-15 ) від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 21, ст.170 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 N 490-V ( 490-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.78 }
Розділ I
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 1

Основні положення
Стаття 1. Земля – основне національне багатство
1. Земля є основним національним багатством, що перебуває підособливою охороною держави.
2. Право власності на землю гарантується.
3. Використання власності на землю не може завдавати шкодиправам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршуватиекологічну ситуацію і природні якості землі.
Стаття 2. Земельні відносини
1. Земельні відносини – це суспільні відносини щодоволодіння, користування і розпорядження землею.
2. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи,органи місцевого самоврядування та органи державної влади.
3. Об'єктами земельних відносин є землі в межах територіїУкраїни, земельні ділянки та права на них, у тому числі наземельні частки (паї).
Стаття 3. Регулювання земельних відносин
1. Земельні відносини регулюються Конституцією України( 254к/96-ВР ), цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до нихнормативно-правовими актами.
2. Земельні відносини, що виникають при використанні надр,лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферногоповітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами пронадра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря,якщо вони не суперечать цьому Кодексу.
Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання
1. Земельне законодавство включає цей Кодекс, іншінормативно-правові акти у галузі земельних відносин.
2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельнихвідносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичнихосіб, територіальних громад та держави, раціонального використаннята охорони земель.
Стаття 5. Принципи земельного законодавства
Земельне законодавство базується на таких принципах:
а) поєднання особливостей використання землі яктериторіального базису, природного ресурсу і основного засобувиробництва;
б) забезпечення рівності права власності на землю громадян,юридичних осіб, територіальних громад та держави;
в) невтручання держави в здійснення громадянами, юридичнимиособами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння,користування і розпорядження землею, крім випадків, передбаченихзаконом;
г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;
ґ) забезпечення гарантій прав на землю;
д) пріоритету вимог екологічної безпеки.
Глава 2
Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин
Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин
До повноважень Верховної Ради України в галузі земельнихвідносин належить:
а) прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;
б) визначення засад державної політики в галузі використаннята охорони земель;
в) затвердження загальнодержавних програм щодо використаннята охорони земель;
г) встановлення і зміна меж районів і міст;
ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом)особливо цінних земель;
д) вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин
До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим угалузі земельних відносин на території республіки належить:
а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власностітериторіальних громад;
б) забезпечення реалізації державної політики в галузівикористання та охорони земель;
в) погодження загальнодержавних програм використання таохорони земель, участь у їх реалізації в межах територіїАвтономної Республіки Крим;
г) затвердження та участь у реалізації республіканськихпрограм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорониземель;
ґ) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та наданняземельних ділянок із земель державної власності, що проводятьсяорганами виконавчої влади;
д) координація діяльності районних і міських (містреспубліканського значення) рад у галузі земельних відносин;
е) координація діяльності місцевих органів земельнихресурсів;
є) координація здійснення контролю за використанням таохороною земель;
ж) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодовстановлення та зміни меж районів, міст;
з) встановлення і зміна меж сіл, селищ;
и) вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону.
Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин
До повноважень обласних рад у галузі земельних відносин натериторії області належить:
а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власностітериторіальних громад;
б) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та наданняземельних ділянок із земель державної власності, що проводятьсяорганами виконавчої влади;
в) забезпечення реалізації державної політики в галузівикористання та охорони земель;
г) погодження загальнодержавних програм використання таохорони земель, участь у їх реалізації на відповідній території;
ґ) затвердження та участь у реалізації регіональних програмвикористання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;
д) координація діяльності місцевих органів земельнихресурсів;
е) організація землеустрою;
є) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодовстановлення та зміни меж районів, міст;
ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ;
з) вирішення земельних спорів;
и) вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону.
Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин
До повноважень Київської і Севастопольської міських рад угалузі земельних відносин на їх території належить:
а) розпорядження землями територіальної громади міста;
б) передача земельних ділянок комунальної власності увласність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
в) надання земельних ділянок у користування із земелькомунальної власності відповідно до цього Кодексу;
г) вилучення земельних ділянок із земель комунальноївласності в порядку, передбаченому цим Кодексом;
ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста;
д) припинення права користування земельними ділянками увипадках, передбачених цим Кодексом;
е) прийняття рішення щодо звільнення самовільно зайнятихземельних ділянок;
є) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та наданняземельних ділянок із земель державної власності, що проводятьсяорганами виконавчої влади;
ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах;
з) організація землеустрою;
и) координація діяльності місцевих органів земельнихресурсів;
і) здійснення контролю за використанням і охороною земелькомунальної власності, додержанням земельного та екологічногозаконодавства;
ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припиненнявикористання земельної ділянки громадянами та юридичними особами вразі порушення ними вимог земельного законодавства;
й) інформування населення щодо надання, вилучення (викупу)земельних ділянок;
к) внесення у встановленому порядку пропозицій до ВерховноїРади України щодо встановлення та зміни меж міст;
л) вирішення земельних спорів;
м) вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону.
Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин
До повноважень районних рад у галузі земельних відносин натериторії району належить:
а) розпорядження землями на праві спільної власностівідповідних територіальних громад;
б) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та наданняземельних ділянок із земель державної власності, що проводятьсяорганами виконавчої влади;
в) координація діяльності місцевих органів земельнихресурсів;
г) забезпечення реалізації державної політики в галузіохорони та використання земель;
ґ) організація землеустрою та затвердження землевпоряднихпроектів;
д) внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим,обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж районів,міст, селищ, сіл;
е) вирішення земельних спорів;
є) вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону.
Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин
Повноваження районних у містах рад у галузі земельнихвідносин визначаються міськими радами.
Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин
До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузіземельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:
а) розпорядження землями територіальних громад;
б) передача земельних ділянок комунальної власності увласність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
в) надання земельних ділянок у користування із земелькомунальної власності відповідно до цього Кодексу;
г) вилучення земельних ділянок із земель комунальноївласності відповідно до цього Кодексу;
ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповіднихтериторіальних громад сіл, селищ, міст;
д) організація землеустрою;
е) координація діяльності місцевих органів земельнихресурсів;
є) здійснення контролю за використанням та охороною земелькомунальної власності, додержанням земельного та екологічногозаконодавства;
ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використанняземель громадянами і юридичними особами у разі порушення нимивимог земельного законодавства;
з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та наданняземельних ділянок відповідно до цього Кодексу;
и) встановлення та зміна меж районів у містах з районнимподілом;
і) інформування населення щодо вилучення (викупу), наданняземельних ділянок;
ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення ізміни меж сіл, селищ, міст;
й) вирішення земельних спорів;
к) вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону.
Глава 3
Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин
Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин
До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі земельнихвідносин належить:
а) розпорядження землями державної власності в межах,визначених цим Кодексом;
б) реалізація державної політики у галузі використання таохорони земель;
в) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку,визначеному цим Кодексом;
г) координація проведення земельної реформи;
ґ) розроблення і забезпечення виконання загальнодержавнихпрограм використання та охорони земель;
д) організація ведення державного земельного кадастру,державного контролю за використанням і охороною земель таздійснення землеустрою;
е) встановлення порядку проведення моніторингу земель;
є) вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону.
Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин
До повноважень центрального органу виконавчої влади з питаньекології та природних ресурсів у галузі земельних відносинналежить:
а) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних ірегіональних програм використання та охорони земель;
б) організація моніторингу земель;
в) участь у розробці нормативних документів у галузі охорониземель та відтворення родючості ґрунтів;
г) здійснення державної екологічної експертизиземлекористування;
ґ) внесення пропозицій щодо формування державної політики вгалузі охорони та раціонального використання земель;
д) здійснення міжнародного співробітництва з питань охорониземель;
е) вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону.
Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин
До повноважень центрального органу виконавчої влади з питаньземельних ресурсів у галузі земельних відносин належить:
а) внесення пропозицій про формування державної політики угалузі земельних відносин і забезпечення її реалізації;
б) координація робіт з проведення земельної реформи;
в) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних,регіональних програм використання та охорони земель;
г) ведення державного земельного кадастру, в тому числідержавної реєстрації земельних ділянок;
ґ) здійснення землеустрою, моніторингу земель і державногоконтролю за використанням та охороною земель;
д) здійснення державної експертизи програм і проектів зпитань землеустрою, державного земельного кадастру, охорониземель, реформування земельних відносин, а такожтехніко-економічних обґрунтувань цих програм і проектів;
е) розроблення економічного і правового механізму регулюванняземельних відносин;
є) участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвиткуринку земель;
ж) здійснення міжнародного співробітництва в галузі земельнихвідносин;
з) вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону.
Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин
До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим угалузі земельних відносин належить:
а) розпорядження землями державної власності в межах,визначених цим Кодексом;
б) участь у розробленні та забезпеченні виконаннязагальнодержавних і республіканських програм з питань використаннята охорони земель;
в) координація здійснення землеустрою і державного контролюза використанням та охороною земель;
г) підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу)земельних ділянок;
ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку,визначеному цим Кодексом;
д) здійснення контролю за використанням коштів, що надходятьу порядку відшкодування втрат сільськогосподарського ілісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом)земельних ділянок;
е) вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону.
Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин
До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузіземельних відносин належить:
а) розпорядження землями державної власності в межах,визначених цим Кодексом;
б) участь у розробленні та забезпеченні виконаннязагальнодержавних і регіональних (республіканських) програм зпитань використання та охорони земель;
в) координація здійснення землеустрою та державного контролюза використанням та охороною земель;
г) підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу)земельних ділянок;
ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у межах,визначених цим Кодексом;
д) підготовка висновків щодо встановлення та зміни меж сіл,селищ, районів, районів у містах та міст;
е) здійснення контролю за використанням коштів, що надходятьу порядку відшкодування втрат сільськогосподарського ілісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом)земельних ділянок;
є) координація діяльності державних органів земельнихресурсів;
ж) вирішення інших питань у галузі земельних відносинвідповідно до закону.
17-1. Повноваження державних органів приватизації
До повноважень державних органів приватизації у галузіземельних відносин належить:
розпорядження земельними ділянками, на яких розташованіоб'єкти, які підлягають приватизації.
{ Кодекс доповнено статтею 17-1 згідно із Законами N 3235-IV( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

Страницы:

Обсудить на форуме >>

ВКонтакте
FaceBook
Наш домик
Ответить

Другие статьи из раздела: Законодательство о земле и недвижимости