Закон України «Про основи містобудування»

рубрики: Законодательство в строительстве | Просмотров: 11,864
23 декабря 2008

Розділ 2

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Стаття 7. Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері містобудування

Державне регулювання у сфері містобудування здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою та Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури, іншими органами в порядку, встановленому законодавством. ( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 8. Зміст державного регулювання у сфері містобудування

Державне регулювання у сфері містобудування полягає в: плануванні територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; ( Статтю 8 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) аналізі стану містобудування, прогнозуванні його розвитку; підготовці, затвердженні та реалізації державних, регіональних і місцевих містобудівних програм, містобудівної документації, регіональних та місцевих правил забудови; ( Абзац четвертий статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) координації взаємодії суб'єктів містобудівної та архітектурної діяльності; ( Абзац п'ятий статті 8 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) наданні вимог щодо урахування державних інтересів під час розроблення містобудівної документації; ( Статтю 8 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) проведенні експертизи містобудівної документації та комплексної державної експертизи проектів конкретних об'єктів; ( Абзац сьомий статті 8 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) розробці і затвердженні державних стандартів, норм і правил; контролі за дотриманням законодавства у сфері містобудування, державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів, раціональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів при проектуванні та будівництві; ( Абзац дев'ятий статті 8 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) контролі за дотриманням вимог щодо охорони культурної спадщини та збереженням традиційного характеру середовища населених пунктів; ( Статтю 8 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, встановленому законом. ( Абзац одинадцятий статті 8 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 9. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері містобудування

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері містобудування належить: визначення порядку здійснення державного контролю в містобудуванні; ( Абзац другий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) координація діяльності органів виконавчої влади, спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури; ( Абзац третій частини першої статті 9 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) забезпечення: – реалізації містобудівної політики України; – розробки державних, міждержавних, найважливіших регіональних містобудівних програм і проектів; – розроблення Генеральної схеми території України, схем планування окремих частин території України; ( Статтю 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) – виконання фундаментальних і пріоритетних науково-дослідних робіт з питань містобудування, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів та науково-реставраційних робіт; ( Абзац восьмий частини першої статті 9 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) визначення порядку: – розробки і затвердження державних стандартів, норм і правил у сфері містобудування; – ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві; ( Абзац одинадцятий частини першої статті 9 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) – встановлення порядку проведення експертизи містобудівної документації та державної комплексної експертизи проектів конкретних об'єктів; ( Абзац дванадцятий частини першої статті 9 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) встановлення порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування. ( Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Кабінет Міністрів України вирішує й інші питання у сфері містобудування відповідно до законодавства.

Стаття 10. Компетенція Автономної Республіки Крим у сфері містобудування

До компетенції Автономної Республіки Крим у сфері містобудування належить: забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування на території Автономної Республіки Крим у межах, визначених законодавством України; ( Абзац другий частини першої статті 10 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) забезпечення розроблення регіональних, місцевих правил забудови, схеми планування території Автономної Республіки Крим та її окремих частин; ( Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) утворення спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури, керівництво їх діяльністю; затвердження республіканських місцевих правил забудови неселених пунктів і територій в межах законодавства України; організація розробки та проведення експертизи, затвердження і реалізація республіканських містобудівних програм, проектів об'єктів, що будуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим; ( Абзац шостий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) визначення територій, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб; ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві в порядку, встановленому законодавством; організація науково-дослідних та інших спеціальних видів робіт щодо комплексного розвитку території республіки; здійснення державного контролю у сфері містобудування; організація проведення робіт, пов'язаних з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку, встановленому законодавством; організація охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування; встановлення та зміна меж населених пунктів відповідно до законодавства щодо комплексного розвитку території республіки; ( Абзац тринадцятий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) врахування інтересів відповідних територіальних громад при вирішенні питань планування територій на регіональному рівні. ( Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) Автономна Республіка Крим вирішує й інші питання у сфері містобудування, визначені законом. ( Частина друга статті 10 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 11. Компетенція обласних і районних рад у сфері містобудування

До компетенції обласних і районних рад у сфері містобудування на їх території належить: визначення територій, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб відповідно до законодавства; забезпечення розроблення та затвердження схем планування територій, містобудівних програм відповідно області чи району; ( Частину першу статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) затвердження регіональних містобудівних програм; підготовка обгрунтування затвердження місцевих правил забудови селищ і сільських населених пунктів у межах чинного законодавства відповідно до закону; ( Абзац п'ятий частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) встановлення та зміна меж населених пунктів. До компетенції обласної ради належить затвердження регіональних, місцевих правил забудови населених пунктів та територій області (крім міст обласного значення). ( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) Обласні та районні ради вирішують й інші питання у сфері містобудування відповідно до законодавства.

Стаття 12. Компетенція сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування

До компетенції сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування на їх території належить: затвердження відповідно до законодавства місцевих містобудівних програм, генеральних планів відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації; ( Абзац другий частини першої статті 12 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб, внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів відповідно до закону. ( Абзац третій частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, сільські, селищні, міські ради затверджують місцеві правила забудови окремих частин населених пунктів або окремі розділи місцевих правил забудови, вносять зміни у зазначені документи за поданням спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури відповідно до законодавства. Міські ради також утворюють спеціально уповноважені органи з питань містобудування і архітектури. ( Частина друга статті 12 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) Міські ради, крім міст Києва та Севастополя, також утворюють спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури. Сільські, селищні і міські ради вирішують й інші питання у сфері містобудування відповідно до законодавства, а також можуть делегувати питання, що належать до їх компетенції, виконавчим органам або відповідним місцевим державним адміністраціям. ( Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 13. Компетенція місцевих державних адміністрацій в сфері містобудування

До компетенції місцевих державних адміністрацій в сфері містобудування належить прийняття рішень щодо:

реалізації державної політики у сфері містобудування на відповідній території;

планування територій на відповідному рівні;

підготовки пропозицій до програм соціально-економічного розвитку відповідної території;

формування спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури, керівництво їх діяльністю;

інформування населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

забезпечення охорони культурної спадщини;

моніторингу забудови та іншого використання територій.

До компетенції обласної державної адміністрації належить прийняття рішень щодо:

сприяння узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

організації розроблення і подання на затвердження відповідних рад обласних містобудівних програм, схем планування території області;

розгляду пропозицій по встановленню та зміні меж сіл, селищ і підготовка висновків щодо їх затвердження;

розроблення та подання на затвердження регіональних, місцевих правил забудови населених пунктів (крім міст обласного значення) після погодження їх із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури;

здійснення державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, участі у проведенні грошової оцінки земель державної власності в населених пунктах на території області (крім міст обласного значення);

організації підготовки комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

організації експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області (крім міст Києва, Севастополя та обласних центрів) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, а також державного архітектурно-будівельного контролю за будівництвом об'єктів незалежно від форми власності і в разі виявлення порушень – зупинення такого будівництва в порядку, встановленому законом;

здійснення делегованих повноважень місцевих рад, пов'язаних з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, у порядку, встановленому законодавством.

До компетенції Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій належать також організація розробки та експертизи містобудівної документації, підготовка її до затвердження, крім випадків, передбачених законами.

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання у сфері містобудівної діяльності, визначені законом. ( Стаття 13 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 14. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування

До компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування належать:

визначення згідно з рішенням відповідної ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

встановлення в межах своїх повноважень на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

надання відповідно до закону дозволу на будівництво об'єктів містобудування незалежно від форми власності у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами;

забезпечення в установленому законодавством порядку розробки і подання на затвердження відповідних рад місцевих містобудівних програм, генеральних планів, детальних планів, планів червоних ліній, місцевих правил забудови населених пунктів;

проведення робіт з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку, встановленому законодавством;

організація охорони культурної спадщини;

організація робіт, пов'язаних із створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;

забезпечення в установленому законом порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації під час планування та забудови відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації та проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу;

здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форми власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.

Виконавчі органи міських рад у містах обласного значення забезпечують надання замовнику вихідних даних (архітектурно-планувального завдання, завдання на проектування і технічних умов) для проектування об'єктів архітектури.

Виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад вирішують й інші питання містобудівної діяльності, визначені законом. ( Стаття 14 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 15. Компетенція спеціально уповноважених органів у сфері містобудування

Компетенція центрального спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури визначається положенням, яке затверджується відповідно до закону.

Компетенція спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим визначається положенням, яке затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Компетенція спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій визначається місцевими державними адміністраціями на основі типових положень, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Компетенція спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури виконавчих органів міських рад міст обласного значення визначається відповідними виконавчими органами рад.

Окремі функції органів з питань містобудування та архітектури визначаються законодавством. ( Стаття 15 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Страницы:

Обсудить на форуме >>

ВКонтакте
FaceBook
Наш домик
Ответить

Другие статьи из раздела: Законодательство в строительстве