Закон України „Про землеустрій” №858-IV від 22.05.03

рубрики: Законодательство о земле и недвижимости | Просмотров: 22,847
9 января 2009
 
   Стаття 52. Проекти землеустрою, що забезпечують
        еколого-економічне обґрунтування сівозміни
        та впорядкування угідь 

   Проекти землеустрою,  що  забезпечують  еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються з
метою  організації  сільськогосподарського  виробництва  і
впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та
землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського
виробництва,  раціонального  використання  та охорони земель,
створення сприятливого екологічного середовища  і  покращання
природних ландшафтів. 

   Проекти землеустрою,  що  забезпечують  еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, визначають: 

   а) розміщення виробничих будівель і споруд; 

   б) організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням
сівозміни, виходячи з екологічних та економічних умов, формування
інженерної та соціальної інфраструктури; 

   в) визначення типів і  видів  сівозміни  з  урахуванням
спеціалізації сільськогосподарського виробництва; 

   г) складання схем чергування сільськогосподарських культур у
сівозміні; 

   ґ) проектування полів сівозміни; 

   д) розробку плану переходу до прийнятної сівозміни; 

   е) перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів
сівозміни. 

   Стаття 53. Проекти землеустрою щодо впорядкування території
        населених пунктів 

   Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених
пунктів  складаються  на основі затверджених у встановленому
законодавством порядку генеральних планів населених пунктів або
можуть розроблятись окремою їх частиною. 

   Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених
пунктів складаються з метою обґрунтування, розробки і подальшої
реалізації   необхідного   обсягу   організаційних   та
інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель,
їх раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних
процесів. 

   Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених
пунктів розробляються на певний період та поетапно згідно з
генеральними планами населених пунктів і визначають: 

   а) використання земель відповідно до цільового призначення; 

   б) землі, що знаходяться у власності, користуванні, в тому
числі орендовані; 

   в) організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо
вдосконалення структури територій, освоєння земель, поліпшення їх
якості, рекультивації, консервації; 

   г) необхідність  і  обсяги  економічного  стимулювання
раціонального використання та охорони земель; 

   ґ) заходи  для  забезпечення  режиму використання земель
охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і
зон особливого режиму використання, а також відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам внаслідок встановлення цих
зон; 

   д) напрями природоохоронної діяльності. 

   Стаття 54. Робочі проекти землеустрою 

   Робочі проекти землеустрою складаються з метою реалізації
заходів, передбачених схемами використання та охорони земель,
схемами і проектами землеустрою на основі вишукувань спеціального
призначення. 

   Робочі проекти землеустрою складаються на виконання заходів,
передбачених схемами використання та охорони земель, що потребують
капітальних вкладень. 

   Склад і зміст робочих проектів землеустрою встановлюються
залежно від конкретних природно-економічних умов, передбачених
заходів відповідно до нормативно-правових актів. 

   Стаття 55. Технічна документація із землеустрою щодо
        встановлення меж земельної ділянки в натурі
        (на місцевості) 

   Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних
матеріалів. 

   Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою
визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості). 

   Документація із землеустрою щодо встановлення меж житлової та
громадської забудови розробляється у складі генерального плану
населеного пункту, проектів розподілу територій і є основою для
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

   Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються
межовими знаками встановленого зразка. 

   У разі, якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості)
збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами
(річками, струмками, каналами, лісосмугами, шляхами, шляховими
спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими
лінійними спорудами і рубежами тощо), межові знаки можуть не
встановлюватися. 

   Власники землі та землекористувачі, у тому числі орендарі,
зобов'язані дотримуватися меж земельної ділянки, закріпленої в
натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка. 

   Межові знаки здаються за актом під нагляд на збереження
власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям. 

   Стаття 56. Технічна документація із землеустрою щодо
        складання документів, що посвідчують право
        на земельну ділянку 

   Технічна документація  із  землеустрою  щодо  складання
документів, що посвідчують право на земельну ділянку, включає: 

   а) пояснювальну записку; 

   б) технічне завдання на складання документів, що посвідчують
право на земельну ділянку; 

   в) копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб; 

   г) матеріали польових геодезичних робіт і план земельної
ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки; 

   ґ) рішення органу виконавчої влади чи органу  місцевого
самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у
власність або надання в користування, у тому числі на умовах
оренди; 

   д) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання; 

   е) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних
зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон  і  зон
особливого режиму використання земель за їх наявності; 

   є) кадастровий план земельної ділянки; 

   ж) перелік  обмежень прав на земельну ділянку і наявні
земельні сервітути. 

   Стаття 57. Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель
        та їх використання 

   Спеціальні тематичні карти та атласи складаються з метою
відображення в них стану земель та їх використання,  даних
зонування   і  природно-сільськогосподарського  районування,
визначення заходів із землеустрою щодо організації раціонального
використання та охорони земель. 

   Стаття 58. Врахування державних інтересів при здійсненні
        землеустрою на місцевому рівні 

   Врахування державних інтересів при здійсненні землеустрою на
місцевому  рівні  полягає  у виконанні заходів, передбачених
загальнодержавними програмами щодо використання та охорони земель,
схемами  землеустрою  і  техніко-економічного  обґрунтування
використання та охорони земель, проведення державної експертизи і
здійснення  державного контролю за використанням та охороною
земель. 

   Стаття 59. Врахування громадських і приватних інтересів при
        здійсненні землеустрою на місцевому рівні 

   Врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою
на місцевому рівні полягає в прогнозуванні та  забезпеченні
комплексного розвитку соціальної та інженерної інфраструктури
території. 

   Врахування приватних інтересів при здійсненні землеустрою на
місцевому рівні полягає у забезпеченні фізичним та юридичним
особам рівних можливостей набуття у власність або користування, у
тому числі на умовах оренди, земельних ділянок і в захисті їхніх
прав на землю. 

              Розділ VI
         ДЕРЖАВНИЙ І САМОВРЯДНИЙ КОНТРОЛЬ
          ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

   Стаття 60. Державний контроль за здійсненням землеустрою 

   Державний контроль за проведенням землеустрою, виконанням
запроектованих заходів із землеустрою і  дотриманням  вимог,
встановлених  цим  Законом,  законами  України  та  іншими
нормативно-правовими актами  при  розробці  документації  із
землеустрою, здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади
з питань земельних ресурсів. 

   Стаття 61. Ліцензування діяльності у сфері землеустрою 

   Діяльність у сфері землеустрою підлягає  ліцензуванню  в
порядку, визначеному законом. 

   Стаття 62. Державна експертиза документації із землеустрою 

   Документація із землеустрою підлягає державній експертизі з
метою забезпечення її відповідності вихідним даним та технічним
умовам, вимогам законів України, іншим нормативно-правовим актам. 

   Порядок здійснення  державної  експертизи документації із
землеустрою визначається законом. 

   Стаття 63. Самоврядний контроль при здійсненні землеустрою 

   Самоврядний контроль при здійсненні землеустрою проводиться
сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами
відповідно до законодавства України. 

   Стаття 64. Авторський нагляд за виконанням проектів
        землеустрою 

   Авторський нагляд  за  виконанням  проектів  землеустрою
здійснюється розробниками документації із землеустрою і передбачає
перевірку повноти та якості виконання заходів, окремих рішень,
передбачених цією документацією, а також вимог нормативно-правових
актів з питань здійснення землеустрою. 

   Строки здійснення авторського нагляду за виконанням проектів
землеустрою визначаються відповідно до графіка реалізації проекту
землеустрою. 

   Результати, одержані  під  час  авторського  нагляду  за
реалізацією проекту землеустрою, заносяться в журнал авторського
нагляду за виконанням проектів землеустрою. 

   Порядок ведення журналу авторського нагляду за виконанням
проекту землеустрою встановлюється центральним органом виконавчої
влади з питань земельних ресурсів. 

              Розділ VII
          НАУКОВЕ, КАДРОВЕ І ФІНАНСОВЕ
           ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

   Стаття 65. Наукове забезпечення землеустрою 

   Наукове забезпечення  землеустрою  здійснюють  Національна
академія наук України, Українська академія аграрних наук, мережа
науково-дослідних установ і навчальних закладів  у  порядку,
встановленому законами України. 

   Стаття 66. Професійна підготовка та кадрове забезпечення у
        сфері землеустрою 

   Професійною діяльністю у сфері землеустрою можуть займатися
громадяни, які мають спеціальну вищу освіту відповідного рівня і
професійного спрямування. 

   Підготовка спеціалістів у сфері землеустрою здійснюється на
факультетах землевпорядного профілю у спеціальних вищих навчальних
закладах відповідного рівня акредитації. 

   Післядипломна освіта у сфері землеустрою здобувається на
факультетах землевпорядного профілю спеціальних вищих навчальних
закладів відповідного рівня  акредитації,  курсах  підвищення
кваліфікації вищих навчальних закладів, спеціалізованих курсах, у
навчальних центрах. 

   Стаття 67. Фінансування робіт із землеустрою 

   Фінансування робіт із землеустрою здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів
юридичних осіб, громадян та інших джерел, не заборонених законом. 

   За рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, що
визначається Кабінетом Міністром України, фінансуються: 

   а) підготовка документації із землеустрою щодо визначення та
встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України; 

   б)  розробка  загальнодержавних  і  регіональних програм
використання та охорони земель; 

   в)   розробка   проектів   законів  України,  інших
нормативно-правових актів з питань землеустрою; 

   г) науково-дослідні роботи та фундаментальні дослідження у
сфері землеустрою загальнодержавного значення; 

   ґ) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж
територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного
призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову,
естетичну та історико-культурну цінність; 

   д) здійснення землеустрою на землях державної власності. 

   На землях комунальної власності за рахунок коштів місцевих
бюджетів фінансуються роботи із землеустрою щодо встановлення в
натурі  (на  місцевості)  меж  адміністративно-територіальних
утворень,   складання   схем   землеустрою,   розроблення
техніко-економічних обґрунтувань  з  використання  та охорони
земель адміністративно-територіальних утворень,  інвентаризації
земель. 

   Роботи із землеустрою можуть фінансуватися відповідно до
укладених договорів за рахунок коштів громадян, юридичних осіб та
інших джерел, не заборонених законом. 

              Розділ VIII
         ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
        ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

   Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства у
        сфері землеустрою 

   Особи, винні в порушенні законодавства у сфері землеустрою,
несуть відповідальність згідно із законом. 

   Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері
землеустрою, до відповідальності, передбаченої законами України,
не звільняє їх від обов'язку відшкодувати шкоду, заподіяну в
результаті порушення цього законодавства. 

   Стаття 69. Відшкодування шкоди, заподіяної у результаті
        здійснення землеустрою 

   Шкода, заподіяна в результаті здійснення землеустрою фізичній
особі, її майну чи майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в
повному обсязі особою, яка її заподіяла, у порядку, встановленому
законодавством України. 

   Стаття 70. Вирішення спорів з питань землеустрою 

   Спори, що виникають при здійсненні землеустрою, вирішуються
судом. 

              Розділ IX
            ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

   2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня
опублікування цього Закону: 

   а) забезпечити прийняття відповідно до своїх повноважень
нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону; 

   б) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом; 

   в) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону. 

 Президент України                     Л.КУЧМА 

 м. Київ, 22 травня 2003 року
     N 858-IV
 
Страницы:

Обсудить на форуме >>

ВКонтакте
FaceBook
Наш домик
Ответить

Другие статьи из раздела: Законодательство о земле и недвижимости