Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі»

рубрики: Законодательство о земле и недвижимости | Просмотров: 538
30 декабря 2008

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору оренди землі"

 

 

 

 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 3 березня 2004 р. N 220
                Київ

          Про затвердження Типового
           договору оренди землі

     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1724 ( 1724-2006-п ) від 13.12.2006 }

   Відповідно до статті 14 Закону України "Про оренду землі"
( 161-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити Типовий договір оренди землі, що додається.

   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 17 березня 1993 р. N 197 ( 197-93-п ) "Про
форму договору на право тимчасового користування землею (в тому
числі на умовах оренди)" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 168).

   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 22

                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 3 березня 2004 р. N 220

               ТИПОВИЙ
            договір оренди землі

________________________________________ "___" ___________ 20__ р.
     (місце укладення)

Орендодавець (уповноважена ним особа) ____________________________
                      (прізвище, ім'я та
__________________________________________________________________
          по батькові фізичної особи,

_______________________________________________, з одного боку, та
    найменування юридичної особи)

орендар __________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
         найменування юридичної особи)

___________________________________________, з другого, уклали цей

договір про нижченаведене:

             Предмет договору

   1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне
користування земельну ділянку ___________________________________,
                  (цільове призначення)

яка знаходиться __________________________________________________
               (місцезнаходження)

             Об'єкт оренди

   2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею
__________, у тому числі ________________________________________
(гектарів)        (площа та якісні характеристики земель

__________________________________________________________________
окремих категорій за їх складом та видами угідь - рілля, сіножаті,

__________________________________________________________________
       пасовища, багаторічні насадження тощо)

   3. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна
__________________________________________________________________
 (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та

_________________________________________________________________,
             інших об'єктів)

а також інші об'єкти інфраструктури ______________________________
                   (перелік, характеристика і
__________________________________________________________________
стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі

__________________________________________________________________
      доріг, майданчиків з твердим покриттям тощо)

   4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ____________
                            (перелік,
__________________________________________________________________
  характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших

__________________________________________________________________
              об'єктів)

   5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить
________ гривень.

   6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі
недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на
орендні відносини ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

            Строк дії договору

   8. Договір укладено на ______ років. Після закінчення строку
договору орендар має переважне право поновлення його на новий
строк.  У  цьому  разі  орендар повинен не пізніше ніж за
_____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити
письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

             Орендна плата

   9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі
__________________________________________________________________
  (розмір орендної плати: грошової - у гривнях із зазначенням

__________________________________________________________________
 способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за

__________________________________________________________________
 земельні ділянки державної або комунальної власності також із

__________________________________________________________________
  зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної

__________________________________________________________________
 ділянки або розміру земельного податку; натуральної - перелік,

__________________________________________________________________
кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки,

__________________________________________________________________
  якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки

__________________________________________________________________
 поставки; відробіткової - види, обсяги, строки і місце надання

__________________________________________________________________
   послуг, види, обсяги, строки і місце виконання робіт)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки
приватної власності здійснюється з урахуванням (без урахування)
індексації.             ------------------------------
                    (непотрібне закреслити)

   Обчислення розміру орендної плати  за  земельні  ділянки
державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх
цільового призначення та коефіцієнтів індексації,  визначених
законодавством,  за затвердженими Кабінетом Міністрів України
формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору
оренди чи продовження його дії.

   11. Орендна плата вноситься у такі строки ___________________

   12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної
плати оформляється відповідними актами.

   13. Розмір орендної плати переглядається ___________________
                         (періодичність)
у разі:

   зміни умов господарювання, передбачених договором;

   зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів,
зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

   погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини
орендаря, що підтверджено документами;

   в інших випадках, передбачених законом.

   14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим
договором, справляється пеня у розмірі ___________ несплаченої
                      (відсотків)
суми за кожний день прострочення.

        Умови використання земельної ділянки

   15. Земельна   ділянка  передається  в  оренду  для
__________________________________________________________________
            (мета використання)
__________________________________________________________________

   16. Цільове призначення земельної ділянки ___________________
__________________________________________________________________

   17. Умови збереження стану об'єкта оренди ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

   18. Передача земельної  ділянки  в  оренду  здійснюється
без розроблення (з розробленням) проекту її відведення.
--------------------------------
  (непотрібне закреслити)

   Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:
__________________________________________________________________

   Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки
і витрати,   пов'язані   з   цим,   покладаються   на
орендодавця (орендаря).
-----------------------
(непотрібне закреслити)

   19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   20. Передача земельної ділянки орендарю  здійснюється  у
_______ після державної реєстрації цього договору за актом її
(строк)
приймання-передачі.

        Умови повернення земельної ділянки

   21. Після  припинення  дії  договору  орендар  повертає
орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з
тим, у якому він одержав її в оренду.

   Орендодавець у  разі  погіршення  корисних  властивостей
орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має
право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами.
Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір  відшкодування
збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

   22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на
поліпшення  орендованої  земельної  ділянки,  які  неможливо
відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають
відшкодуванню.

   23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем
за письмовою    згодою    з    орендодавцем   землі,
підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки
--------------------------
 (непотрібне закреслити)
відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану
земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

   24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних
унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим
договором.

   Збитками вважаються:

   фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням
або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також
витрати, які орендар здійснив  або  повинен  здійснити  для
відновлення свого порушеного права;

   доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного
виконання орендодавцем умов договору.

   25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі
документально підтверджених даних.

       Обмеження (обтяження) щодо використання
            земельної ділянки

   26. На     орендовану     земельну     ділянку
встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права
----------------------------
 (непотрібне закреслити)
третіх осіб
__________________________________________________________________
      (підстави встановлення обмежень (обтяжень)
__________________________________________________________________

   27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для
припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб
на цю ділянку.

         Інші права та обов'язки сторін*

   28. Права орендодавця: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   29. Обов'язки орендодавця: __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________
   * Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду
землі" ( 161-14 ).

   30. Права орендаря: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   31. Обов'язки орендаря: _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Ризик випадкового знищення або пошкодження
         об'єкта оренди чи його частини

   32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди
чи його частини несе орендар (орендодавець).
           -----------------------
           (непотрібне закреслити)

          Страхування об'єкта оренди

   33. Згідно   з   цим   договором   об'єкт   оренди
підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період дії  цього
-----------------------
(непотрібне закреслити)
договору.

   34. Страхування    об'єкта    оренди     здійснює
орендар (орендодавець).
-----------------------
(непотрібне закреслити)

   35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого
обов'язку стороною, яка  повинна  згідно  з  цим  договором
застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і
вимагати відшкодування витрат на страхування.

      Зміна умов договору і припинення його дії

   36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за
взаємною згодою сторін.

   У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір
розв'язується у судовому порядку.

   37. Дія договору припиняється у разі:

   закінчення строку, на який його було укладено;

   придбання орендарем земельної ділянки у власність;

   викупу земельної  ділянки  для  суспільних  потреб  або
примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної
необхідності в порядку, встановленому законом;

   ліквідації юридичної особи-орендаря.

   Договір припиняється також в інших випадках, передбачених
законом.

   38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

   взаємною згодою сторін;

   рішенням суду  на  вимогу  однієї із сторін у наслідок
невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та
внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної
ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших
підстав, визначених законом.

   39. Розірвання  договору  оренди землі в односторонньому
порядку допускається (не допускається).
    ------------------------------
      (непотрібне закреслити)

   Умовами розірвання договору в односторонньому порядку  є
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до
другої особи, а також реорганізація юридичної  особи-орендаря
є     (не    є)  підставою для зміни умов або розірвання
-----------------------
(непотрібне закреслити)
договору.

   Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної
особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за
рішенням суду переходить (не переходить) до спадкоємців або інших
       --------------------------
        (непотрібне закреслити)
осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.

      Відповідальність сторін за невиконання або
          неналежне виконання договору

   41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони
несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

   42. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від
відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з
її вини.

            Прикінцеві положення

   43. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами
та його державної реєстрації.

   Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий - в
орендаря, третій - в органі, який провів його державну реєстрацію
__________________________________________________________________
  (назва органу державної реєстрації за місцем розташування

__________________________________________________________________
            земельної ділянки)

   Невід'ємними частинами договору є:

   план або схема земельної ділянки;

   кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень
(обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

   акт визначення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості);

   акт приймання-передачі об'єкта оренди;

   проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених
законом.
__________________________________________________________________
      (інші документи, що додаються до договору)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

             Реквізити сторін

Орендодавець           Орендар

________________________________ ________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові  (прізвище, ім'я та по батькові
________________________________ ________________________________
 фізичної особи, паспортні дані  фізичної особи, паспортні дані
________________________________ ________________________________
  (серія, номер, ким і коли     (серія, номер, ким і коли
________________________________ ________________________________
виданий), найменування юридичної виданий), найменування юридичної
________________________________ ________________________________
  особи, що діє на підставі     особи, що діє на підставі
________________________________ ________________________________
 установчого документа (назва,   установчого документа (назва,
________________________________ ________________________________
  ким і коли затверджений),     ким і коли затверджений),
________________________________ ________________________________
   відомості про державну      відомості про державну
________________________________ ________________________________
  реєстрацію та банківські     реєстрацію та банківські
________________________________ ________________________________
      реквізити)            реквізити)

Місце проживання фізичної особи, Місце проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи місцезнаходження юридичної особи
________________________________ ________________________________
    (індекс, область,         (індекс, область,
________________________________ ________________________________
 район, місто, село, вулиця,    район, місто, село, вулиця,
________________________________ ________________________________
  номер будинку та квартири)    номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер _________ Ідентифікаційний номер _________
________________________________ ________________________________
    (фізичної особи)         (фізичної особи)

Ідентифікаційний код ___________ Ідентифікаційний код ___________
________________________________ ________________________________
    (юридичної особи)         (юридичної особи)

             Підписи сторін

Орендодавець           Орендар

________________________________ ________________________________

МП (за наявності печатки)     МП (за наявності печатки)

Договір зареєстрований у _________________________________________
             (назва органу державної реєстрації за
_________________________________________________________________,
       місцем розташування земельної ділянки)

про що  у  Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від
"___" _______________ 20__ р. за N ____

МП (за наявності печатки)
      ________  ___________________________________________
      (підпис)   (ініціали та прізвище посадової особи, яка
            ___________________________________________
               провела державну реєстрацію)

{ Типовий договір із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1724 ( 1724-2006-п ) від 13.12.2006 }
 

Обсудить на форуме >>

ВКонтакте
FaceBook
Наш домик
Ответить

Другие статьи из раздела: Законодательство о земле и недвижимости